ஜோதிடம்

இது உங்கள் ஜோதிட நிலையம் உங்கள் ஜாதகப்படி
லக்னமே வாழ்க்கை லக்னாதிபதி எந்த வீட்டில் இருந்தால் என்ன பலன்?

தமிழ் ஜோதிடம்: ஜோதிட அடிப்படை - உதய லக்னம் – ஜென்ம லக்னம்.

இந்த பிறவியின் பிறந்த நேரத்தினை கணக்கிட ஜென்ம லக்னம் பயன்படுகிறது. லக்னம் என்பது முதல் வீடாக ஒரு ஜாதகத்தில் கணக்கிட படுகின்றது. அதுவே உயிர் ஸ்தானம் மற்றும் லக்னம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது.39 பக்கம் முழுமையான் ஜாதகம் கணிக்க வேண்டுமா

ஜாதகம் கணித்து அனுப்புவதற்கு Rs, 300

முப்பத்தி ஒன்பதுபக்கம், ஆயுல்கல ஜோதிடம், மற்றும் லக்னம் என்ன .விதியின் பயன் இங்கு இதுவோ. தின ஓரையில் பயன்கள், என்ன?கடன் தீர - ஜோதிடம் கூறும் வழி, பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் கவனத்திற்கு,
இவைகள் அனைத்தும் உங்கள் கைகளுக்குள் Rs 300