பணிகள் / சேவைகள்

பணிகள்/ சேவைகள்
பணிகள்/ சேவைகள்
இல்ல/ வீட்டு சேவைகள்
மருந்து & மருத்துவம்/ உடல்நலம்
பணிப் பெண் / இல்லப்(வீட்டுப்) பராமரிப்பு
சமையல் கலைஞர்கள்
சமையல் பணிகள்
குழந்தைக் காப்பகம்
போக்குவரத்து & பழுது நீக்கம்
பாதுகாப்புப் பணிகள்
மகிழுந்து/ சீருந்து ஒட்டுநர்
கணிப்பொறி
இணையதள வடிவமைப்பு
வேலை வாய்ப்புகள்